You are currently viewing kako eu odlučuje – 3 faze u odlučivanju o projektu koji će dobiti bespovratna sredstva

Kako EU odlučuje – 3 faze u odlučivanju o projektu koji će dobiti bespovratna sredstva

Vaš predlog projekta za bespovratna sredstva od EU procenjuju nezavisni stručnjaci u 3 faze:

Faza 1 – Individualna evaluacija

Faza 2 – Grupa konsenzusa

Faza 3 – Pregled panela

Svi predlozi u okviru poziva (ili u okviru povezanog dela poziva) procenjuju se zajedno.

Postupak ocenjivanja

Brifing stručnjaka

Pre početka procesa ocenjivanja, stručnjaci se informišu o:

 • procesima i postupcima ocenjivanja (uključujući kriterijume za izbor i dodelu)
 • sadržaju tema za istraživanje i razvoj koje se razmatraju
 • uslovima ugovora (npr. poverljivost, nepristrasnost, sukob interesa, ispunjavanje zadataka i odobravanje izveštaja, kazne za nepoštovanje)
 • ne obraćaju pažnju na višak stranica
 • potrebi da se predlozi vrednuju onako kako su podneti, umesto njihovog potencijala ukoliko se izvrše određene promene.

Predlozi sa znatno naduvanim budžetom, uzimajući u obzir razmatranja troškovne efikasnosti, dobiće nižu ocenu i možda neće preći prag koji je potreban da bi dobili bespovratna sredstva. Svaki predlog ocenjuju najmanje tri stručnjaka. Za grantove male vrednosti i za prvu fazu dvostepenih postupaka u određenim slučajevima mogu se biti najmanje dva stručnjaka.

Individualno ocenjivanje

Stručnjaci rade pojedinačno. Svaki stručnjak daje ocenu za svaki kriterijum, sa obrazloženjem komentara i priprema „izveštaj o pojedinačnom ocenjivanju (IER)“. Takođe ukazuju da li predlog spada u potpunosti izvan područja dela poziva koji ocenjuju ili da li uključuje bezbednosna pitanja koja će zahtevati proveru.

Konsenzus grupe

Nakon sprovođenja pojedinačne evaluacije, stručnjak će se pridružiti drugima koji su ocenili isti predlog u konsenzus grupi, radi dogovora o zajedničkom stavu, uključujući komentare i ocene.

Svakoj grupi pomaže moderator koji nepristrasno traži konsenzus i osigurava da se svaki predlog ocenjuje pošteno, u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje. Moderator je obično službenik Komisije.

Ako grupa za konsenzus ne može postići zajedničko gledište, u izveštaju o konsenzusu će se izneti i stavovi većine i stavovi koji se razlikuju.

Pregled panela

Nakon faze konsenzusa, 3. faza je panel stučnjaka:

 • postiže dogovor o rezultatima i komentarima za sve predloge u okviru poziva, proveravajući doslednost u evaluacijama
 • ako je potrebno, predlaže novi skup ocena ili pregledaju komentare i rešavaju slučajeve u kojima se ocenjivači nisu mogli složiti
 • rangiraju predloge koji imaju kvalifikacionu ocenu i daju prioritetni redosled za predloge sa istom ocenom

Panel se može sastojati od stručnjaka iz grupa za konsenzus, novih stručnjaka ili njihove kombinacije. Može biti jedan panel koja pokriva ceo poziv ili nekoliko koji pokrivaju različite delove poziva. Svaki panel će biti odgovoran za jednu ili više rangiranih lista, kako je definisano okvirnim budžetom i uslovima poziva utvrđenim u programu rada.

Pisanje projekta za bespovratna sredstva
Predlozi sa istim rezultatom

Panel će preporučiti prioritetni redosled za predloge sa istim rezultatom, koristeći postupak koji se nalazi u programu rada.

Saslušanja

Komisija može organizovati saslušanja u okviru pregleda panela. Šalju se pozivi koordinatorima predloga koji su postigli konsenzusne ocene koje su iznad pojedinačnih i ukupnih kvalifikacionih pragova, a ponekad i onima koji imaju ocene iznad pojedinačnih pragova, ali ispod ukupnog kvalifikacionog praga.

Od koordinatora se može tražiti da pruži dodatne informacije radi razjašnjenja predloga i pomogne da se utvrdi konačna rang lista i ocene. Ove informacije mogu se pružiti u pisanoj formi, telefonom ili putem video razgovora na daljinu, pod uslovom da se obe strane slože.

Zapisnik sa sastanka panela potpisuje najmanje većina eksperata prisutnih na sastanku panela. Izveštaj panela potpisuje izvestilac panela, a overava predsedavajući panela.

Ishod evaluacije

KONAČNI REZULTATI VREDNOVANJA

Pre nego što obavesti koordinatore o konačnim rezultatima ocene, komisija pregleda rezultate ocene stručnjaka i sastavlja konačnu rang listu predloga za bespovratna sredstva. Predlozima neće biti ponuđena sredstva ako komisija utvrdi da već negde drugde finansira vrlo slične radove ili je predlog na bilo koji način očigledno u suprotnosti sa uspostavljenim politikama EU ili Euratoma.

Konačni plasman

Komisija izrađuje rangiranu listu predloga, uključujući sve predloge sa ocenama iznad kvalifikacione ocene i sastavlja spisak predloga za moguće finansiranje sa te liste. Broj predloga na listi zavisi od raspoloživog budžeta. Svaka stranica uslova teme poziva na portalu za učesnike daje približne rokove kada će koordinatori dobiti informacije o ishodu evaluacije.

Rezervna lista za bespovratna sredstva

Ako je raspoloživi budžet premali za finansiranje svih predloga koji su dostigli kvalifikacionu ocenu u krugu ocenjivanja, neki predlozi mogu se staviti na rezervnu listu – od predloga kojima se može ponuditi finansiranje ako projekat sa boljim ocenama ne bude nastavljen ili dodatni sredstva postanu dostupna. Kada se predlog stavi na rezervnu listu, obaveštava se koordinator.

Odluke o odbijanju

Komisija će obavestiti koordinatore predloga ako je njihov predlog odbijen jer:

 • utvrdi se neprihvatljivim ili nepodobnim (pre ili tokom ocenjivanja)
 • pada ispod relevantnih pragova
 • predaleko je na rang listi da bi se kvalifikovalo za ograničeni iznos dostupnih sredstava
 • ako ne uspe da dobije etičko odobrenje, nakon preispitivanja etike te ako izaziva zabrinutost za bezbednost.
Rezime izveštaja o oceni

Nakon završetka evaluacije, kandidati će dobiti Pismo o rezultatu evaluacije (ESR). Pismo rezultata evaluacije možete pronaći i preuzeti u alatu Grant Management Services.

POZIV ZA PRIPREMU SREDSTAVA

Koordinatori uspešnih predloga za koje je dostupno finansiranje pozvani su da započnu pripreme za bespovratna sredstva. O rezultatima evaluacije i rangiranja obavešteni ste putem e-mail obaveštenja komisije. Isto obaveštenje će takođe stići u „My Notifications Inbox“ na portalu za učesnike. Ako je vaš projekat za bespovratna sredstva uspešan, dobićete u obaveštenju i informaciju da su rezultati procene dostupni na PP i zahtev za započinjanje pripreme podataka o ugovoru o dodeljivanju bespovratnih sredstava. 

Savete kako da napišete projekat koji će uspeti da prođe sve 3 faze i dobije bespovratna sredstva možete pronaći na našim obukama. Pogledajte više na https://kec.rs/kursevi/


Ostavite odgovor