Raspored petodnevne obuke

Kreativno edukativni centar

Horizon Europe – Razvoj uspešnog predloga projekta

DAN 1 - Uvod u izradu predloga projekta u okviru programa Horizon Europe

Program Horizon Europe, pozivi i teme – budžeti, rokovi, načini prijave i podnošenja

Opšti principi i karakteristike predloga projekta – razumevanje i prilagođavanje programu za istraživanje i razvoj. Upoznavanje sa vrstama akcija (RIA, IA, CSA). Efikasno pozicioniranje predloga projekta. Koraci u pripremi predloga projekta: Identifikovanje pravog poziva, analiza poziva, sažetak predloga, pozadinsko istraživanje, izgradnja konzorcijuma.

08:45 – 09:00

Predstavljanje predavača i učesnika

09:00 – 09:15

Predstavljanje programa rada

09:15 – 10:15

Od ideje do Horizon Europe projekta

– Ključne promene u odnosu na Horizon 2020

– Kako pretvoriti ideju u uspešan predlog projekta

– Web portal Funding & Tenders

– Analiza poziva

– Kreiranje konzorcijuma

10:15 – 10:30

Pauza

10:30 – 11:30

Praktični saveti za pisanje projekta

– Razvoj projekta (B deo) sekcija po sekcija

– Praktični primeri

– Ciljevi projekta

– Koje su najčešće greške

11:30 – 12:30

Očekivani uticaj projekta (Expected Impact)

– Šta treba da sadrže sekcije 1.4 i 2.1.

– Koje inovacije treba naglasiti u predlogu projekta?

– Primeri različitih uticaja projekata

– Primeri evaluatora

– Uticaj u RIA, IA and CSA projektima – kako postaviti inovaciju od razvoja do ulaska na tržište

– Indikatori uticaja i metodologija provere

-Prepreke u ostvarivanju uticaja i zacrtanih ciljeva – rizici

14:30 - 15:30

Pauza za ručak

15:30 - 16:15

Praktične vežbe razvoja projekta

– Portal EU– Šta može krenuti pogrešno u razvoju projekta?– Kako izbeći greške i probleme?– Diskusija sa predavačem

DAN 2 - Upravljanje projektom Horizon Europe (poređenje sa H2020)

Kako koordinirati i upravljati projektom istraživanja i razvoja? Osnovni alati i saveti za upravljanje projektima i koordinaciju; partneri i konzorcijum; alati koji će vam pomoći da motivišete i nadgledate svoj tim; zakonske i administrativne obaveze; moguće administrativne i tehničke prepreke, pravni problemi.

09:00 – 09:15

Predstavljanje programa rada

09:15 – 10:15

Opšti ugovor o grantu (Grant Agreement) i konzorcijumski ugovor (Consortium Agreement)

Predstavljanje pravnih okvira i ugovora. Ugovor o poverljivosti. Pismo o namerama. Memorandumi o razumevanju. Podugovarački ugovori i ugovori sa trećim stranama. Koja su prava i obaveze kojim se obavezujemo kroz Grant Agreement. Šta treba da sadrži partnerski/konzorcijumski ugovor. Procedure o donošenju odluka unutar konzorcijuma. Finansijski aspekti, upravljanje budžetskim linijama, realokacija budžeta. Aneksiranje Grant Agrement, kada i zašto?

10:15 – 10:30

Pauza

10:30 – 11:30

Alati uspešnog koordinatora

Dobar sistem upravljanja projektom, podržan jasnim i praktičnim alatima omogućava da efikasno dostignete rezultate svog projekta. U ovom delu biće prikazani najvažniji alati na osnovu velikog iskustva u upravljanju projektima i učešća u raznim konzorcijumima: Organizacija početnog sastanka; Interni tehnički i finansijski izveštaj; Praćenje budžeta; Upravljanje IP-om, upravljanje podacima, procena aktivnosti partnera.

11:30 – 12:30

Komunikacija i diseminacija na projektu

U ovom delu treninga posebna pažnja posvećena je stvarima koje je potrebno znati pre prvog periodičnog izveštaja na projektu. Šta je potrebno menadžeru komunikacija da bi efikasno podržao projektne aktivnosti? Kako postaviti dobar plan komunikacija i od početka u njega uključiti partnere? Kako odabrati prave KPI-je i pridržavati ih se? Kako popuniti tabelu diseminacije na portalu? Budite spremni za podešavanja i promene u komunikacionoj strategiji.

12:30 – 13:30

Pauza za ručak

13:30 – 15:00

Obaveze pri izveštavanju

Kontinuirano izveštavanje, periodični izveštaji, finalni izveštaj. Odgovornost partnera u kontinuiranom izveštavanju. Kada i kako treba vršiti interno izveštavanje da bi se mogli identifikovati „problemi“. Kako da pripremimo periodične tehničke i finansijske izveštaje: šta i kako prijaviti, upravljanje nepravilnostima i odstupanjima, interno osiguranje kvaliteta, saveti za efikasno unutrašnje upravljanje konzorcijumom. Tipične greške u periodičnom izveštaju. Izgled stvarnog periodičnog izveštaja H2020 vs HEU.

DAN 3 - Inovacije u projektnom predlogu – kako ih razumeti i primeniti

Šta su otvorene inovacije, a šta su inovacije koje prave promene? Koje društvene inovacije možemo da primenimo na projekat? Inovacije koje su održive.

09:00 – 09:15

Predstavljanje programa rada

09:15 – 10:15

Inovacije u Horizon Europe projektima

Prolazak kroz obrazac projektnog predloga uz upotrebu indikatora inovacija. Šta treba razmotriti i u kom odeljku predloga.

– Kako opisati strukturu upravljanja inovacijama

– Zadatak i rezultati upravljanja inovacijama

– Budžetski aspekti

– Komercijalizacija (licenciranje, zajednička ulaganja, izdvajanja itd.)

– Šta ocenjivači traže?

10:15 – 10:30

Pauza

10:30 – 11:30

Upravljanje inovacijama u postojećim projektima

Na osnovu primera iz projekata H2020, pomoć u uspostavljanju upravljanje inovacijama u projektima Horizon Europe.

– Kako pratiti razvoj IP-a?

– Kako pratiti tržište?

– Procena elementa inovativnosti i potencijal primene inovacija

– Patentiranje i patentibilnost

– Pravni ugovori – šta je potrebno? Šta je korisno?

– Šta će recenzenti tražiti?

11:30 – 12:30

Upravljanje inovacijama na organizacionom nivou

Kako pripremiti organizaciju da može da podrži inovacije – unutar i izvan istraživačkih i inovacionih projekata.– Sistemi i alati za upravljanje inovacijama na univerzitetima i istraživačkim organizacijama– Konzorcijumski ugovor; ugovori o zajedničkom vlasništvu, ugovori o licenciranju

12:30 – 13:30

Pauza za ručak

13:30 – 15:00

Praktične vežbe. Kako izbeći greške i probleme. Diskusija sa predavačem.

DAN 4 - Finansije na Horizon projektima prvi dan

Kako uskladiti nacionalne regulative sa članovima H2020 / HEU Ugovora. Budžetiranje i planiranje: Zašto je to najvažniji deo? Šta je naknada troškova? Šta je lump-sum finansiranje? Stvarni troškovi i jedinični troškovi? Šta čini bilo koji trošak prihvatljivim? Povezivanje troškova sa projektom? Šta čini troškove direktnim troškovima? Mogu li prijaviti indirektne troškove?

09:00 – 09:15

Predstavljanje programa rada

09:15 – 10:15

Vodič kroz finansijska pravila na H2020/HEU projektima – prvi deo

Personalni troškovi – prvi deo

Obračunavanje personalnih troškova – prikaz mogućih načina:

– Ugovor o zaposlenju i drugi radni ugovori

– Kalkulacija zasnovana na finansijskoj godini u odnosu na mesečnu

– Kalkulacija dnevne stope u HEU

– Broj produktivnih sati koje treba uzeti u obzir

– Metoda izračunavanja produktivnih dana po satima

10:15 – 10:30

Pauza

10:30 – 11:30

Vodič kroz finansijska pravila na H2020/HEU projektima – drugi deo

– Dodatne naknade

– Projektno zasnovane naknade

– Bonusi i drugi dodaci

– Izračun troškova osoblja

– Interni konsultanti i zaposleni na drugim institucijama

– Obračun troškova kod malih i srednjih preduzeća

11:30 – 12:30

Vodič kroz finansijska pravila na H2020/HEU projektima – treći deo

– Podugovaranje/treće strane/ostali troškovi– Troškovi putovanja, potrošni materijal, režijski troškovi– Oprema i pribor– Računanje indirektnih troškova

12:30 – 13:30

Pauza za ručak

13:30 – 15:00

Praktične vežbe. Kako izbeći greške i probleme. Diskusija sa predavačem.

DAN 5 - Finansije na Horizon projektima drugi dan

Kako uskladiti nacionalne regulative sa članovima H2020 / HEU Ugovora. Budžetiranje i planiranje: Zašto je to najvažniji deo? Šta je naknada troškova? Pravila za sprovođenje javnih nabavki? Finansije kod partnera iz javnih uprava.

09:00 – 09:15

Predstavljanje programa rada

09:15 – 10:15

Vodič kroz finansijska pravila na H2020/HEU projektima

– Stope finansiranja– Kalkulacije računa– Garantni fond nasuprot mehanizmu uzajamnog osiguranja– Potvrde o finansijskim izveštajima, potvrde o metodologiji itd.– Plaćanja i devizni kurs

10:15 – 10:30

Pauza

10:30 – 11:30

Kako razumeveti finansijske izveštaje

Pragmatični pristupi u izveštavanju; Detaljna procena pripremljenih finansijskih izveštaja: format, sadržaj; ukupni principi, moguća uska grla, šta treba, a šta ne treba uključiti. Kako se baviti finansijskim problemima u periodičnim izveštajima. Korak po korak vodič za prijavljivanje troškova, rešavanje odstupanja i pitanja interne raspodele.

11:30 – 12:30

Javne nabavke na međunarodnim projektima

Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije i nabavke na H2020 i HEU projektima. Sastavljanje konkursne dokumentacije za odgovarajući tenderski postupak. PRAG pravila javnih nabavki (EU model).

12:30 – 13:30

Pauza za ručak

13:30 – 15:00

Praktične vežbe. Kako izbeći greške i probleme. Diskusija sa predavačem.

Svi polaznici jednodnevne obuke takođe će imati i besplatan sat konsultacije jedan na jedan sa predavačem gde će moći da postave pitanja i dobiju dodatne informacije koje ih zanimaju.
Polaznici jednodnevne obuke, uz doplatu u razlici cene, mogu da pohađaju petodnevnu od utorka do petka, jer prvi dan petodnevne obuke je istog sadržaja kao jednodnevna obuka
Nakon odslušane obuke, postajete član naše zatvorene FB grupe. Grupa pruža savetodavnu podršku narednih godinu dana gde svi polaznici mogu da se obrate za svoje probleme 1 na 1, kao i da vide i razmene iskustva sa drugim učesnicima obuke.

Jednodnevna obuka 22.05.2021. - 20 mesta

Petodnevna obuka
31.05. - 04.06.2021.