Kreativno edukativni centar

KEC je omladinska ne-profitna organizacija koja je osnovana u Novom Sadu, u decembru 2004. godine od strane grupe studenata Univerziteta u Novom Sadu. Misija Kreativno edukativnog centra je da pruži priliku mladim ljudima iz Srbije i Evrope da aktivno menjaju svet oko sebe, da ih podstakne da kreativnošću i novim idejama uz permanentno obrazovanje i povezivanje lokalnih i globalnih kulturnih obrazaca stvaraju bolje mesto za život. Delatnosti Kreativno edukativnog centra su:


  • Razvoj demokratskog, multikulturalnog i tolerantnog društva;
  • Promocija evropskih vrednosti i podizanje nivoa znanja o ljudskim i manjinskim pravima;
  • Informisanje građana i popularizacija problema sa kojima se susreću mladi;
  • Informisanje i edukacija mladih o adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti okrenutoj mladima i zadovoljavanju njihovih potreba i problema povećanje ekološke svesti kod mladih i promovisanje aktivnosti na zaštiti životne sredine kroz neformalno obrazovanje;
  • Edukacija i osposobljavanje mladih za primenu savremenih informacionih tehnologija;
  • Organizovanje kurseva, stručnih seminara i konferencija.

Kreativno-edukativni centar funkcioniše na volonterskoj bazi, regrutujući svake godine veliki broj novih članova, najčešće iz redova studenata. Nemamo stalno niti privremeno zaposlene, ali posedujemo dovoljno profesionalnih kapaciteta, uključujući stručnost i iskustvo u vođenju projekata o čemu svedoče biografije osoba koje su angažovane na projektu i koje ga vode, a koje dostavljamo u prilogu. Glavnu snagu naše organizacije čini entuzijazam, znanje, iskustvo i upornost naših članova. Trenutno, broj aktivnih članova je 50, s tim da regrutacija novih članova počinje početkom aprila svake godine. KEC aktivno sarađuje sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Izvršnim većem AP Vojvodine, Fakultetom tehničkih nauka, Univerzitetom u Novom Sadu, brojnim omladinskim, studentskim i nevladinim organizacijama.